Tokyo 1987 Nihombashi, Kyobashi  Index   
11 of 52. Tokyo 1987 Nihombashi, Kyobashi