Tokyo 1987 Ginza, Yurakucho  Index   
15 of 52. Tokyo 1987 Ginza, Yurakucho