Tokyo 1987 Shibuya  Index   
20 of 52. Tokyo 1987 Shibuya