Tokyo 1987 Shinjuku  Index   
22 of 52. Tokyo 1987 Shinjuku