Tokyo 1987 Ikebukuro  Index   
24 of 52. Tokyo 1987 Ikebukuro